დედამიწის გაუდაბნოება

დედამიწაზე ტანამედროვე გაუდაბნოების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს.ყოველ საათში უდაბნოდ იქცევა 7კვ.კმ. სასოფლო-სამეურნეო სავარგული,რაც წელიწადში დაახლოებით 7მლნ ჰექტარს შეადგენს.გაუდაბნოების გამომწვევი მთავარი მიზეზია არარაციონალური ბუნებათსარგებლობა

Leave a Reply